LEKARZE POZ:

Podstawowa Opieka Zdrowotna jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowane są przez:
 • lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
 • pielęgniarkę POZ,
 • położną POZ

Pacjent, ubezpieczony powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego), pielęgniarki POZ i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego lekarza.

 • badanie i porada lekarska,
 • diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
 • opieka nad zdrowym dzieckiem,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy),
 • zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem szczepień,
 • opieka nad niepełnosprawnymi,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób,
 • świadczenia pielęgniarki POZ oraz położnej POZ,
 • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.
Pielęgniarki POZ realizują opiekę pielęgniarską, a w szczególności:
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznego,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • udzielanie w określonym odrębnymi i szczegółowymi przepisami zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób
Położna POZ udziela

kompleksowych świadczeń zdrowotnych w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo - ginekologicznej, gwarantujących zachowanie ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacji i leczenia. Wizyty patronażowe położnej Poz obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia. Kobiety przez cały okres życia objęte są opieką położnej POZ.

Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują:
 • dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką,
 • zaplanowanie i realizację świadczeń profilaktycznych na rzecz populacji objętej opieką, w tym prowadzenie edukacji kobiet do odbycia porodu i rodzicielstwa.

Wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

NASI LEKARZE:

MEDYCYNA RODZINNA:
 • MAGDALENA SZUFLIŃSKA-SIDOROWICZ
 • KRZYSZTOF KRÓLIKOWSKI
INTERNISTA:
 • HANNA WUJKOWSKA
 • MARIA GUZOWSKA
 • JADWIGA MOSZCZYŃSKA
 • MATEUSZ ROMAN
 • GRAŻYNA MACHURA-WIEWIÓRKO
 • ALICJA JARZĄBEK
PEDIATRA:
 • MAŁGORZATA SOPIŃSKA
 • ŁUKASZ OBRYCKI
 • JOANNA KRÓLIKOWSKA

Aktualności CM Zdrowie